امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

منابع معرفی شده وزارت بهداشت درمان برای رشته ها و پرستاری

منابع فارسی کاربردی

کتاب های تست مناسب برای ازمون ارشد پرستاری

 

در کل مباحث خلاصه پیشنهادی موسسه فروغ دانش به شما 

- داخلی جراحی (جزوه موسسه فروغ دانش/بانک سوال داحلی جراجی نشر جامعه نگر)

روان(drsهمراه با بانک ازمون)

کودکان(  منبع اصلی ونگ است ولی اگر وقت اندک هست موسسه جزوه حلاصه دارد یا کتاب drs پیشنهاد می شود)

بهداشت( ایلدرآبادی چاپ جدید)

مادران( میتراذوالفقاری یا drs) موسسه خلاصه کتاب ذوالفقاری را مکمل drsپیشنهاد می نماید.

زبان کتاب دکتر لزگی