امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جدیدترین منابع و برنامه ریزی ازمون 97 به زودی بر روی سایت قرار می گیرد

روش تحقیق

1- کتاب امار روش تحقیق در علوم پزشکی و پرستاری(حمید حجتی و حمید شریف نیا و دکتر عباس زاده عباس عبادی و حیدرعلی عابدی) نشرجامعه نگر

2- کتاب روش تحقیق بنز و گرو

3- کتاب کی بوک روش تحقیق نشرجامعه نگر (برای جمع بندی بسیار کمک کننده است

4- امار زیستی (ستار رضایی نشرجامعه نگر)

5- روش تحقیق کیفی دکتر حیدرعلی عابدی

 

مبانی پرستاری

پوترپری نشر جامعه نشگر فصل 1تا4/ فصل9/23/24 بسیارمهم و فصل 26 تاکید بیشتری شود