امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سوالات كنكور دكتري پرستاري از سال 1397 تا امروز در دو دوره به سبك جديد برگزار شده است كه در كتاب مجموعه سوالات ازمون دكتري پرستاري نشرجامعه نگر سوالات ازمون98و97 با پاسخ كاملا تشريحي و تحليلي امده است كه توصيه مي گردد تا كنكور اين كتاب چند دور زده شود.

 

براي تسلط بيشتر روي سوالات پيشنهاد مي گردد براي سوالات سال 74تا 96به كتاب بانك سوال اصول مباني مراجعه شود تاليف دكتر حجتي چون سوالات خوب كاملا كاربردي كه سوالات خود كنكور است وجود دارد.

 

بانك سوالات روش تحقيق دكترحميد حجتي در اواخر سال 99 چاپ مي شودولي جهت كمك به همكاران سوالات كنكورهاي سال هاي قبل با پاسخ تشريحي در سايت قرار مي گيرد تا براي كنكور 98 چندين دور مطالعه شود

روش تحقيق كنكور90      روش تحقيق كنكور91    روش تحقيق كنكور 92   روش تحقيق كنكور 93   روش تحقيق كنكور94     روش تحقيق كنكور95  

 روش تحقيق تربيت مدرس91    روش تحقيق تربيت مدرس 92    روش تحقيق تربيت مدرس 93      روش تحقيق تربيت مدرس94

روش تحقيق 83    روش تحقيق 84    روش تحقيق 85    روش تحقيق 86   روش تحقيق 88    روش تحقيق 89

سوالات 74     روش تحقيق كنكور76   روش تحقيق كنكور78      روش تحقيق كنكور79   روش تحقيق 80    روش تحقيق 81   روش تحقيق 82

سوالات سال 1396به صورت PDFبا كليد تستي بدون پاسخ تشريحي در كانال موسسه قرار خواهد گرفت. 

باتشكر دكتر حميد حجتي Hamid hojjati