امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مشاوره اول(5ابان 1396)

متاسفانه در چند ماه اخیر داوطلبان ازمون دکتری پرستاری برای مطالعه درس اصول مراقبت های پرستاری که در ازمون دکتری سوال می اید دچار ابهام و سردرگمی شده اند. لذا با توجه به مطالعات انجام شده و تحقیقات صورت گرفته در حال حاضر کتاب پوترپری نشرجامعه نگر برای شروع معرفی می گردد که در هر جلسه سعی می گردد به بررسی فصول و چگونگی سوالات احتمالی پرداخته شود.

داوطلبان گرامی برای ازمون به هیچ عنوان هراسی به دل راه ندهند زیرا سبک سوالات همانند گذشته می اید. برای روش تحقیق همان کتاب امار و رش تحقیق علوم پزشکی دکتر شریف نیا و دکتر عباس زاده و دکتر عبادی/ در کنار کتاب بنزو گروه و همچنین کی بوک روش تحقیق (مهم)مطالعه شود حتما قسمت روش کیفی نیز از کتاب دکتر حیدرعلی عابدی مطالعه گردد. 

برای درس اصول فنون پرستاری  فصل اول

مدل باور سلامت و مدل ارتقای سلامت مهم است حتما از کتاب کی بوک مفاهیم پرستاری مدل نیومن و پندر مطالعه شود

 

مدل های سلامتی کل نگر /سبک زنگی و عوامل خطر در سلامت بیشتر مطالعه شود. در فصل دوم مجدد مدل نیومن و سطوح پیشگیری مطالعه گردد. فصل وسوم بسیار مهم است خصوصا مدل نایتینگل که از کتاب کی بوک مفاهیم پرستاری مطالعه گردد و همچنین از کتاب کی بوک قسمت چالش های حرفه ای  شدن پرستاری یا تئوری پپلاو و نقش های پرستاری مطالعه شود و از کتاب پوتر پری نشرجامعه نگر قسمت حرفه پرستاری کمبود پرستاری  و ژنومیک مطالعه شود

در فصل چهارنم قبل شروع فرایند پرستاری حتما نطریه اورلاندو مطالعه کنید . فصل پنجم قسمت انفورماتیک جدید است بخوانید  و به صور کلی فصول 4تا8 مربوط به فرایند پرستاری است.

فصل 9 کنترل عفونت قطعا و قویا سوال ازمون می اید به خصوص فرایند پرستاری در عفونت های بیمارستانی 

فصول10تا22 در کنار فصل 25 به نظر می رسد بیشتر اصول فنون پرستاری است و باید مطالعه شود ولی فصل 23 به خصوص اصول گزارش نویسی دقت شود. در فصل 24 از فصول حائز اهمیت است که باید وقت بیشتری برای ان صرف گردد

قویا باید روی فصل 26 وقت بیشتری گذاشته شود

انشالله چاپ جدید کتاب پوترپری نشرجامعه نگر به تقویت پایه علمی شما برای ازمون کمک زیادی می نماید

ارادتمند شما

دکتر حمید حجتی

H_HOJJATI1362@YAHOO.COM