امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

شیوه مطالعه زبان

برای زبان کتاب لزگی خوب است

اگر فاصله یکسال تا کنکور است حتما روزی 10لغت از504 بخوانید